ಆರ್ & ಡಿ

factory gate
work shop_1
work shop_2
factory front